ผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศไทย :
     สามารถจองซื้อสินค้า ณ ร้านค้า คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ และมารับ สินค้าได้ในวันที่เดินทางออก ณ เคาน์เตอร์รับสินค้าปลอดภาษี/อากร ของบริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยติดต่อล่วงหน้า 30 นาที
ที่ตั้ง : ห้องพักผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ฝั่งตะวันออก
โทร : 02-134-8888 ต่อ 2772

ผู้โดยสารที่เดินทางกลับประเทศไทย :
     สามารถจองซื้อสินค้า ณ ร้าน คิง พาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี บริเวณห้องพัก ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ในวันที่เดินทางออก และมารับสินค้าได้ในวันที่ เดินทางกลับประเทศไทย ณ เคาน์เตอร์รับสินค้าปลอดภาษี/อากร ของบริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้ง : ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณสายพานรับกระเป๋าระหว่างสายพานที่ 15-16
โทร : 02-134-8888 ต่อ 6227