• Connect
  Terminal 1, 4th floor, Concourse E
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน E, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
 • Connect
  Terminal 1, 4th floor, Concourse C
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน C, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Doi Tung
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, West
 • Doi Tung
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, East
 • Memories of Thailand
  Terminal 1, 4th floor, Concourse C 
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน C, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Memories of Thailand
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D, East
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงปลายด้านตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
 • Memories of Thailand
  Terminal 1, 4th floor, Concourse G
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน G, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Nabha
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, West
 • Nabha
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, East
 • OTOP Store
  Terminal 1, 4th floor, Concourse A-B-C
  ที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณจุดตัดตะวันออกระหว่างสะพานเทียบเครื่องบิน A-B-C, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
 • OTOP Store
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, West
 • OTOP Store
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, East
 • OTOP Store
  Terminal 1, 4th floor, Concourse E-F-G
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณจุดตัดตะวันตกระหว่างสะพานเทียบเครื่องบิน E-F-G, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • SACICT
  Terninal 1, 4th floor
 • Sai Jai Thai
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, West
 • Sai Jai Thai
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, East
 • Tastes of Thailand
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D, West
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4  บริเวณช่วงตะวันตกของปลายสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
 • Tastes of Thailand
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D, Middle
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4  บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Tastes of Thailand
  Terminal 1, 4th floor, Concourse E
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4  บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน E, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
 • Tastes of Thailand
  Terminal 1, 4th floor, Concourse C
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน C, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Touches of Thailand
  Terminal 1, 4th floor
  ที่ตั้ง  :  ชั้น 4 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน E, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น
 • VR Thai Silk & Leather Goods
  Terminal 1, 4th floor
  ที่ตั้ง  :  ชั้น 4 บริเวณช่วงปลายตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • ร้านค้าโครงการหลวง
  Terminal 1, 2nd floor
  ที่ตั้ง  : ชั้น 2 ช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น
 • ร้านค้าโครงการหลวง
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D, East
  ที่ตั้ง  :  ชั้น 4 บริเวณช่วงปลายตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • ร้านค้าโครงการหลวง
  Terminal 1, B floor
  ที่ตั้ง  :  ชั้น B ตรงกลางของชั้น ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link