• Boots Pharmacy
  Terminal 1, 2nd floor, Entrance 2-3
  ที่ตั้ง  :  ชั้น 2  ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
 • Boots Pharmacy
  Terminal 1, 2nd floor, Concoure A
  ที่ตั้ง  :  ชั้น 2 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน A, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น 
 • Boots Pharmacy
  Terminal 1, 3rd floor
  ที่ตั้ง  : ชั้น 3 บริเวณช่วงกลางของของอาคารผู้โดยสาร 
 • Boots Pharmacy
  Terminal 1, 4th floor, Concoure A
  ที่ตั้ง  : ชั้น 4  บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน A, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Boots Pharmacy
  Terminal 1, 4th floor, Concoure G
  ที่ตั้ง  :  ชั้น 4  บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน G, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น  
 • Boots Pharmacy
  Terminal 1, 4th floor, Row R
  ที่ตั้ง  :  ชั้น 4 ด้านทิศใต้ของเคาน์เตอร์เช็คอินแถว R