• ME Skincare
    Terminal 1, 4th floor, Concourse D, Middle
    ที่ตั้ง  :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
  • ME Skincare
    Terminal 1, 4th floor, Concourse D, East
    ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น