ห้องสูบบุหรี่
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พุทธศักราช 2553
เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะ ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนด
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2553 กำหนดพื้นที่ ห้ามสูบบุหรี่ไว้
ซึ่งพื้นที่อาคารผู้โดยสารในส่วนของ ผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ด้วย ส่วนพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่เช่นกัน แต่สามารถจัด“เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะได้
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ทสภ. จึงได้มีการยกเลิกห้องสูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ
ผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมดแล้วตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 สำหรับในส่วนพื้นที่ให้
บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงมีห้องสูบบุหรี่ ให้ที่บริเวณชั้น 2 ของอาคารเทียบเครื่องบิน C D E F และ G จำนวน
18 ห้อง เช่นเดิม

ที่ตั้ง:
• อาคารผู้โดยสารไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ จึงได้จัดพื้นที่ให้บริเวณนอกอาคารชานชาลา ชั้น 2 และชั้น 4
• บริเวณสะพานเทียบเครื่องบินระหว่างประเทศ C, D, E, F, G

ชั้น 4 :
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 2-3
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 3-4
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 5-6
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 6-7
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 7-8
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 8-9

ชั้น 3 :
• ไม่มีห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่

ชั้น 2 :
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 1-2
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 3-4
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 4-5
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 7-8
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 8-9
• สะพานเทียบเครื่องบิน C – ประตูขึ้นเครื่อง C1A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน C – ประตูขึ้นเครื่อง C2A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน C – แนวทางเดินฝั่ง ตะวันออก(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน C – แนวทางเดินฝั่ง ตะวันตก(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน D – ประตูขึ้นเครื่อง D1A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน D – ประตูขึ้นเครื่อง D8A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน D – แนวทางเดินฝั่ง ตะวันออก(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน D – แนวทางเดินฝั่ง ตะวันตก(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน E – ประตูขึ้นเครื่อง E1A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน E – ประตูขึ้นเครื่อง E2A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน E – แนวทางเดินฝั่ง ตะวันออก(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน E – แนวทางเดินฝั่ง ตะวันตก(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน F – ประตูขึ้นเครื่อง F1A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน F – ประตูขึ้นเครื่อง F2A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน F – แนวทางเดินฝั่ง เหนือ(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน F – แนวทางเดิน ฝั่งใต้(ขาเข้า)
• สะพานเทียบเครื่องบิน G – ประตูขึ้นเครื่อง G1A(ขาออก)
• สะพานเทียบเครื่องบิน G – แนวทางเดิน(ขาเข้า)

ชั้น 1 :
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 3-4
• ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ระหว่างทางเข้า หมายเลข 7-8

ชั้น B :
• ไม่มีห้องสำหรับผู้สูบบุหรี่