ที่ตั้ง :
  • อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ใกล้ตำรวจท่องเที่ยว
  • อาคารผู้โดยสารชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร Row P
โทร : 02-134-7795-6

เงื่อนไขในการรับฝากกระเป๋า :

1. จุดรับฝากกระเป๋าจะออกใบเสร็จให้ลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการฝากกระเป๋า

2. ราคาค่าบริการ : คิดราคาตามขนาดของกระเป๋าสัมภาระ  
     2.1 ประเภทที่ 1 กระเป๋าและสัมภาระขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน กว้าง 35 ซ.ม สูง 56 ซ.ม. หนา 22 ซ.ม.
  •  ระยะเวลารับฝากไม่เกิน 24 ชั่วโมง ค่าบริการอัตรา 100 บาท ต่อ 1 ชิ้น
  • ระยะเวลารับฝากเกิน 24 ชั่วโมง ให้คิดค่าบริการที่เพิ่มขึ้นทุก 12 ชั่วโมงในอัตรา 50 บาท ต่อชิ้น
     2.2 ประเภทที่ 2 กระเป๋าและสัมภาระขนาดกลาง ขนาดไม่เกิน กว้าง 45 ซ.ม. 65 ซ.ม. หนา 28 ซ.ม.
  • ระยะเวลารับฝากไม่เกิน 24 ชั่วโมง ค่าบริการอัตรา 120 บาท ต่อ 1 ชิ้น
  • ระยะเวลารับฝากเกินกว่า 24 ชั่วโมง ให้คิดค่าบริการที่เพิ่มขึ้นทุก 12 ชั่วโมง ในอัตรา 60 บาท ต่อ 1 ชิ้น
     2.3 ประเภทที่ 3 กระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน • ระยะเวลารับฝาก ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ค่าบริการ 150 บาท ต่อ 1 ชิ้น
  • ระยะเวลารับฝากเกิน 24 ชั่วโมง ให้คิดค่าบริการที่เพิ่มขึ้นทุก 12 ชั่วโมงในอัตรา 75 บาท ต่อ 1 ชิ้น
3. จุดรับฝากกระเป๋าจะรับเฉพาะสัมภาระที่อยู่ในสภาพดีเท่านั้น และไม่รับฝากของมีค่า

4. สัมภาระที่ฝากไว้เกิน 6 เดือน (180 วัน) จะถูกยึดเป็นของจุดรับฝากกระเป๋า

5. ที่รับฝากกระเป๋ามีสิทธิ์ที่จะขาย หรือ ทำลายสิ่งของใดๆ ที่มีผลกระทบหรือ สร้างความเสียหายให้กับสิ่งของอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของที่รับฝาก

6. ทางที่รับฝากจะส่งคืนรายการสิ่งของคืนให้เฉพาะลูกค้า หรือตัวแทนที่มีเอกสาร รับฝากกระเป๋า ลูกค้าหรือตัวแทนที่มารับ ต้องยื่นเอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต, บัตรประชาชน หรืออื่นๆ

7. ถ้ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งของหายไปจากสัมภาระที่ไม่ได้มีการล็อคอย่างปลอดภัย บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่การเรียกร้องนั้นๆ สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นความผิดของบริษัท ทางบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายนั้นไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท (10,000 บาท)

8. สัมภาระที่ถูกห่อจะต้องถูกเปิดออกและตรวจสอบก่อนรับฝากเจ้าหน้าที่รับฝากจะ ไม่รับผิดชอบในการห่อหุ้มสัมภาระคืนให้ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่จะ เกิดขึ้น