บริการ:
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศ
แก่นักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง:
ท่าอากาศยาน

โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ใกล้ประตู 3
โทร. 02-134-0040

สำนักงานใหญ่
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ:
โทรศัพท์ : 02-250-5500
TAT Call Center: 1672