ที่ตั้ง
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอินแถว P

ก่อนเข้าเช็คอิน ให้ยื่นเอกสารดังนี้
• แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง.12)
• หนังสือเดินทาง
• บัตรโดยสารเครื่องบิน
• หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (ถ้ามี)

การแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง (ครั้งแรก)
กรณีคนหางาน ได้ติดต่อนายจ้างเพื่อเข้าไปทำงานในต่างประเทศ ด้วยตนเอง ซึ่งก่อนเดินทางจะต้องแจ้งการเดินทางด้วยตนเองที่
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัด
  • สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
  • สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

โดยนำเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนาไปยื่นดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน
  • หนังสือเดินทาง
  • สำเนาสัญญาจ้าง ซึ่งผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้น
  • เอกสารการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศที่จะเดินทางเข้าไป (วีซ่า)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม(กรณีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำงาน)

ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิขาเข้า
• ตั้งอยู่บริเวณสายพานรับกระเป๋าหมายเลข 23 (ชั้น 2)

สำหรับคนหางานที่เดินทางกลับมาจากการทำงานในต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารแบบรายการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ จง.ขาเข้า) โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว แล้วยื่นไว้ที่ด่านฯ