ผู้ใดนำพืช สัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์ป่า รวมทั้งซากหรือผลิตภัณฑ์ เข้า- ออก ผ่านราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตและแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฏหมาย ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช, ด่านกักกันสัตว์, ด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์ป่า (CITES)

ที่ตั้ง : บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 ท้ายสายพานรับกระเป๋าที่ 7

ติดต่อ : 02-134-7031-2 

ข้อแนะนำสำหรับการส่งสัตว์ (สุนัขและแมว) ออกนอกราชอาณาจักร
1. สัตว์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 4 เดือน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2. ก่อนเดินทางระยะพอสมควร นำเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง คือ
     • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ใบรับรองการฉีดวัคซีน)ต้องมีชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาลสัตว์ ลายเซ็นของสัตวแพทย์ ตราประทับและเลขที่ใบอนุญาตการบำบัดโรคสัตว์ ต้องมีรายละเอียดชนิดวัคซีนเลขที่ วันหมดอายุ
     • สำเนาพาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทาง นำมายื่นพร้อมกรอกแบบฟอร์ม(แบบ ร.1/1) ณ ด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิเขตปลอดอากร อาคารคลังสินค้าขาออก(CE-1) ชั้น 1 ช่อง 20
     โทร./โทรสาร 02-134-0731-2, 02-134-3640
     เปิดทำการเวลา 08:30 - 16:30 น. ทุกวันทำการ ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ก่อนเดินทาง ต้องนำสัตว์ทำความสะอาด ก่อนมkทำการตรวจ (ปราศจากพยาธิภายนอกและโรคผิวหนังต่างๆ) ที่จะส่งออกนั้น มาให้สัตว์แพทย์ของด่านฯตรวจดูสุขภาพพร้อมรับเอกสารใบอนุญาตนำออก (แบบ ร.9) และเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 31และ 32 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499