ที่ตั้ง : บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 ท้ายสายพานรับกระเป๋าที่ 7

กฏระเบียบในการนำเข้าพืช :
      พืชหรือผลิตผลพืชตามรายการที่ระบุไว้ในพืชสิ่งต้องห้ามข้างล่าง ห้ามนำติดตัวผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ พืชที่นำเข้าจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดเพื่อทำลายโดยผู้นำเข้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

รายการพืชสิ่งต้องห้าม

1. ผลไม้สดทุกชนิด อาทิ เช่น ส้ม, แอปเปิ้ล, สาลี่, พลับ, องุ่น, เชอรี่, สตรอเบอร์รี่, มะม่วง, มะนาว ฯลฯ ทุกประเทศ ห้ามนำเข้า

2. เมล็ดพันธุ์, กิ่งพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์ ของพืชต่อไปนี้
อาทิ เช่น ส้ม, มันสำปะหลัง, มันฝรั่ง, กาแฟ, อ้อย, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ฝ้าย, ยาสูบ, พริก, มะเขือ, สับปะรด, ชา, โกโก้, ยางพารา, สบู่ดำ, มะพร้าว, ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ทุกประเทศห้ามนำเข้า

3. อื่นๆ อาทิ เช่น ดิน, ปุ๋ยอินทรีย์จากพืชหรือจากมูลสัตว์, จุลินทรีย์, ทางการเกษตร, แมลง, ไส้เดือน, ไส้เดือนฝอย, หอยทาก, วัชพืช, ตัวห้ำ, ตัวเบียน ฯลฯ ทุกประเทศ ห้ามนำเข้า