นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
3. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
4. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ (Vat Refund) ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า
5. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อร้านต่อวัน
6. ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

สินค้าที่นักท่องเที่ยวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ต้องเป็นสินค้า ไม่ใช่ค่าบริการ
2. สินค้าจะต้องซื้อจากร้านค้าที่แสดงสัญลักษณ์ (Vat Refund) ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า
3. เป็นสินค้าที่นำออกนอกประเทศ พร้อมการเดินทางโดยเครื่องบิน ภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
4. ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน และ อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
5. ยอดซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไปต่อแบบ ภ.พ. 10 แต่ละฉบับ

ขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. นักท่องเที่ยวต้องยื่นเอกสารการขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10 และต้นฉบับใบกำกับภาษี) พร้อมนำสินค้าให้เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสินค้าประทับตราและลงชื่อ
2. เช็คอินที่เคาร์เตอร์สายการบิน กรณีสินค้าที่ของคืนเป็นสินค้าที่กรมสรรพากรกำหนด 5 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือนทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา ที่มีมูลค่าชิ้นละ 10,000 บาท
3. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
4. ยื่นเอกสารการขอคืนภาษี และสินค้าที่กรมสรรพากรกำหนด 5 ชนิด(ถ้ามี) ต่อเจ้าพนักงานสรรพากร เพื่อขอรับเงินภาษีคืน

แบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (แบบ ภ.พ. 10) ที่สามารถขอคืนภาษีได้
1. แบบ ภ.พ.10 แต่ละฉบับมียอดซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ต้องผ่านการตรวจสินค้าจากศุลกากร โดยดูในแบบ ภ.พ. 10 ช่องสำหรับเจ้าพนักงานศุลกากรด้านล่างมุมขวาของแบบจะต้องมีตราประทับและเจ้าพนักงานศุลกากรลงชื่อกำกับพร้อมวันเดือนปีไว้
3. ถ้าซื้อสินค้าราคาแพงที่กรมสรรพากรกำหนด มูลค่าชิ้นละ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องนำสินค้าผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสินค้าอีกครั้ง
4. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกรายละเอียดในส่วนของนักท่องเที่ยวให้ครบถ้วน

สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานในอาคารผู้โดยสาร : ชั้น 4 บริเวณประตู 10