บริการจัดส่งประเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน : บริการจัดส่งกระเป๋าของผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเกิน เพื่อการบริการที่รวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไปท่องเที่ยว โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยว กับสัมภาระของตน อีกทั้งกรณีที่ผู้โดยสารซื้อสินค้ากลับไปยังประเทศของตน แต่สัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดและไม่ต้องการจ่ายค่าน้ำหนัก แพงมากเกินไปบริการนี้สามารถจัดส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินได้ พร้อมกับการ เดินทางกลับของผู้โดยสาร

อัตราค่าบริการ :  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินกว่า 1,500 .-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ Shipment และอัตราค่าบริการนี้รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้
  1. ค่าดำเนินการของผู้รับอนุญาต
  2. ค่าบริการบรรจุหีบห่อ
  3. ค่าพิธีการของศุลกากร
  4. ค่าเช่าพื้นที่และค่าตอบแทนที่ ทอท.เรียกเก็บและอัตราค่าบริการ ดังกล่าวไม่รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้
    • ค่า Freight ซึ่งขึ้นกับสายการบินและเมืองปลายทาง
    • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทที่ให้บริการส่งกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารน้ำหนักเกินในอาคารผู้โดยสาร THAIPAC

ที่ตั้ง : ชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์ Check-in ROW W ระหว่าง SCB และ VAT REFUND

โทรศัพท์ : 02-1342308 , 06-1151-6002

เวลาทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง