ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ AUTOMATIC CHANNEL สำหรับชาวต่างชาติผู้ถือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติของประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยมีระยะเวลาการพำนักอยู่ในราชอาณาจักร 30 วัน (ผ.30) ซึ่งได้แก่ สัญชาติสิงคโปร์ และ ฮ่องกง สามารถใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel ) ได้ที่บริเวณช่องตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าโซนตะวันตก (โซน 1) ช่องตรวจ A3 – A8 อากาศยานสุวรรณภูมิ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel ) สำหรับชาวต่างชาติ (สัญชาติสิงคโปร์ และ ฮ่องกง)
1. หลักเกณฑ์ : เป็นชาวต่างชาติผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารการใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราโดยมีระยะเวลาพำนัก อยู่ในราชการอาณาจักร 30 วัน (สัญชาติสิงคโปร์ และ ฮ่องกง)
2. ขั้นตอนการใช้
     1. นำหนังสือเดินทางวางบนเครื่องตรวจ Auto Channel
     2. สแกนลายนิ้วมือ
     3. ถ่ายรูป
     4. เจ้าหน้าที่ประทับตราตรวจอนุญาต (อยู่หลังช่องตรวจ Auto Channel)

*** หมายเหตุ
1 . สำหรับช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ( Auto Channel ) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบโดยขั้นตอนการทำงานสามารถ ตรวจสอบข้อมูลต่างด้าว ได้จากใบรับรองอิเลคทรอนิกส์(Cerytificate) กับข้อมูลจาก ICAO Puclic Key Directory
ในการใช้งาน (Automatic Channel) ครั้งแรกซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนอัตโนมัติ

2 . กรณีคนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต จะไม่สามารถผ่านช่องตรวจ Auto Channel ได้ ดังนั้นจะต้องเข้าช่องทางปกติ เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับ

3. พื้นที่ใช้งาน : บริเวณช่องตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าโซนตะวันตก ( โซน 1 ) ช่องตรวจ A7-A8

ข้อมูลอ้างอิงจาก กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2