ชาวต่างชาติและผู้โดยสารที่ถือ Work Permit/Student Permit รวมทั้งผู้โดยสารต่างชาติที่ต้องใช้วีซ่าในการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยที่ประสงค์จะขอออกนอกราชอาณาจักรชั่วคราว ผู้โดยสารสามารถติดต่อและยื่นเอกสารได้ดังนี้

1. การทำ Re-Entry ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้โดยสารต้องผ่าน การเช็คอินก่อน (ควรเผื่อเวลาในการเช็คอินและการทำ Re-Entry ด้วย)
2. การทำ Re-Entry Visa ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550
ติดต่อยื่นเอกสารก่อนวันเดินทางในวันและเวลาทำการได้ที่อาคาร B ด้านทิศใต้ชั้น 2 ใกล้กับกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ  โทร. 02-141-9889

เอกสารที่ใช้ได้แก่
• หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
• รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป
• ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับการเดินทาง 1 ครั้ง (one entry) หรือ 3,800 บาท สำหรับการเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง (multiple entry)

ที่ตั้ง : ชั้น 4 หลัง Check-in counter row H ข้างสำนักงานศุลกากรขาออก

ติดต่อ :
• 24 ชั่วโมง
• Call Center: 1178
• Re-Entry Visa ผู้โดยสารจะต้องดำเนินการติดต่อขอทำก่อนเวลาเรียกขึ้นเครื่องอย่างน้อย 1 ชั่วโมง