คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่มีสิทธิขอรับการตรวจลงตรา
• มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและมีสัญชาติของประเทศที่อยู่ในตาราง
• เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว 15 วัน
• รูปถ่ายขนาด 4 x 6 cm ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
• ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
• ตั๋วยืนยันการเดินทางกลับภายใน 15 วัน
• ต้องแจ้งที่พักอาศัยในราชอาณาจักรตามความเป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้
• ปัจจัยยังชีพคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (250 US$)ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (500 US$)
• มีหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่และหนังสือเดินทางนั้นจะต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 วันขึ้นไป
• เงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา 2,000 บาท สกุลไทยเท่านั้น
• สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ทำการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 13 มกราคม 2562

ประเทศที่สามารถทำ Visa On Arrival
- ราชรัฐอันดอร์รา
- สาธารณรัฐบัลแกเรีย
- ราชอาณาจักรภูฏาน
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- สาธารณรัฐไซปรัส
อสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
- ฟิจิ
- สาธารณรัฐอินเดีย
- สาธารณรัฐคาซัคสถาน
- สาธารณรัฐลัตเวีย
- สาธารณรัฐลิทัวเนีย
- สาธารณรัฐมัลดีฟส์
- สาธารณรัฐมอลตา
- สาธารณรัฐมอริเชียส
- ปาปัวนิวกินี
- โรมาเนีย
- สาธารณรัฐซานมาริโน
- ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
- ไต้หวัน

ที่ตั้ง :
• บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน D ชั้น 2 ตรงข้าม Gate D5