• ห้องน้ำชาย
  Terminal 1
  บริการ : ห้องน้ำชายที่ตั้ง : บริการห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำ คนพิการตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร 
 • ห้องน้ำชายหญิง
  Terminal 1
  บริการ : ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ในบริเวณ เดียวกันที่ตั้ง : บริการห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำ คนพิการตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร  
 • ห้องน้ำหญิง
  Terminal 1
  บริการ : ห้องน้ำหญิงที่ตั้ง : บริการห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำคนพิการ ตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร