• ห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร
    Terminal 1, 3rd floor, Entrance 8
    บริการ:ห้องรับรองภิกษุและสามเณร• เป็นสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์• เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า - เพล หรือน้ำปานะในเวลาที่เหมาะสม ตามพระธรรมวินัยหรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น และเจริญสมาธิภาวนา• เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแก่สมณสารูป เท่าที่จำเป็นที่ตั้ง:ชั้น 3 : ห้อง CIP 6 อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 8 
  • ห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร
    Terminal 1, 2nd floor, Concourse D
    บริการ:ห้องรับรองภิกษุและสามเณรเป็นสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์• เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า - เพล หรือน้ำปานะ ในเวลาที่เหมาะสม ตามพระธรรมวินัยหรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น และเจริญ สมาธิภาวนา• เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแก่สมณสารูป เท่าที่จำเป็นที่ตั้ง:ชั้น 3 : ห้อง CIP 6 อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 8ชั้น 2 : ช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น