• ธนาคารทหารไทย
    Terminal 1, 1st floor
    ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8
  • ธนาคารทหารไทย
    Terminal 1, 1st floor
    ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 3