• ธนาคารกรุงไทย
    Terminal 1, 1st floor
    ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 4
  • ธนาคารกรุงไทย
    Terminal 1, 1st floor
    ที่ตั้ง บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8