• ธนาคารกรุงเทพ
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 4 
 • ธนาคารกรุงเทพ
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 7
 • ธนาคารกรุงเทพ
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8