• บริการจัดส่งกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน
    Terminal 1, 4th floor
    Open 24 Hours
    (66) 02-1342308
    บริการจัดส่งประเป๋าที่มีน้ำหนักเกิน อัตราค่าบริการ :  อัตราค่าบริการต้องไม่เกินกว่า 1,500 .-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ที่ตั้ง : ชั้น 4 หลังเคาน์เตอร์ Check-in ROW W ระหว่าง SCB และ VAT REFUNDโทรศัพท์ : 02-1342308 , 06-1151-6002
    อ่านต่อ