• เคาน์เตอร์บริการสายการบิน
    Terminal 1, 2nd floor
    ที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณสายพานกระเป๋าเคาน์เตอร์บริการสายการบินเป็นเคาน์เตอร์บริการติดตามสัมภาระของสายการบิน ที่จะเข้ามาปฎิบัติหน้าที่(ประจำจุด)เมื่อมีเที่ยวบินขาเข้าของสายการบินนั้นๆ