• ตำรวจท่องเที่ยว
  Terminal 1, 2nd floor
  (66) 02-132-1155
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ:1. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมปฏิบัติงานตามประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่น อันเกี่ยวกับเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฏหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  อ่านต่อ
 • ตำรวจท่องเที่ยว
  Terminal 1, 1st floor
  อำนาจหน้าที่และภารกิจ:1. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมปฏิบัติงานตามประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่น อันเกี่ยวกับเป็นคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการอื่นตามกฏหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือในกรณีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
  อ่านต่อ