• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
    Terminal 1, 1st floor
    ที่ตั้ง:• ชั้น 1 บริเวณประตูทางเข้าหมายเลข 3