• ช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ
    Terminal 1
    คือช่องทาง ผ่าน ตรวจ คนเข้าเมือง พิเศษในการเดินทางเข้าและออกประเทศ มีทั้งในส่วน ผู้โดยสารขา ออก และขาเข้า ระหว่างประเทศโดยห้องโถงผู้โดยสารขาออกอยู่บริเวณ PASSPORT CONTROL 2 และ PASSPORT CONTROL 3 และห้องโถงขาเข้าอยู่บริเวณ ตม. โซนกลาง (คือ IMMIGRATION ZONE 2) ใกล้กับ VISA ON ARRIVAL 
    อ่านต่อ