• ด่านตรวจคนหางาน
    Terminal 1, 4th floor
    (66) 02-134-4272
    ที่ตั้ง : อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอินแถว Pก่อนเข้าเช็คอิน ให้ยื่นเอกสารดังนี้• แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง.12)• หนังสือเดินทาง• บัตรโดยสารเครื่องบิน• หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (ถ้ามี)
    อ่านต่อ