• ด่านกักกันพืช
  Terminal 1, 2nd floor, Exit C
  กฏระเบียบในการนำเข้าพืช :      พืชหรือผลิตผลพืชตามรายการที่ระบุไว้ในพืชสิ่งต้องห้ามข้างล่าง ห้ามนำติดตัวผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ พืชที่นำเข้าจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดเพื่อทำลายโดยผู้นำเข้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ที่ตั้ง : บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 ด่านศุลกากรทางออก C
  อ่านต่อ
 • ด่านกักกันพืช
  Terminal 1, 2nd floor, Row 7
  กฏระเบียบในการนำเข้าพืช :      พืชหรือผลิตผลพืชตามรายการที่ระบุไว้ในพืชสิ่งต้องห้ามข้างล่าง ห้ามนำติดตัวผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศโดยเด็ดขาด ผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ พืชที่นำเข้าจะถูกเจ้าหน้าที่ยึดเพื่อทำลายโดยผู้นำเข้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ที่ตั้ง : บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 ท้ายสายพานรับกระเป๋าที่ 7
  อ่านต่อ