• คืนภาษีนักท่องเที่ยว
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D1-D4
  (66) 02-134-0675
  นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย3. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ4. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ (Vat Refund) ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า5. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อร้านต่อวัน6. ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยสถานที่ติดต่อ :ตั้งอยู่หลังจุดตรวจหนังสือเดินทางEast Site : สะพานเทียบเครื่องบิน D1 - D4 ชั้น 4
  อ่านต่อ
 • คืนภาษีนักท่องเที่ยว
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D5-D8
  (66) 02-134-0677
  นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย3. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ4. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ (Vat Refund) ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า5. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อร้านต่อวัน6. ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยสถานที่ติดต่อ:ตั้งอยู่หลังจุดตรวจหนังสือเดินทางWest Site : สะพานเทียบเครื่องบิน D5 - D8 ชั้น 4โทร : 02-134-0677-8
  อ่านต่อ
 • คืนภาษีนักท่องเที่ยว
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 10
  นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย2. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย3. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ4. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ (Vat Refund) ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า5. ซื้อสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อร้านต่อวัน6. ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยสถานที่ติดต่อ:สำนักงานในอาคารผู้โดยสาร : ชั้น 4 บริเวณประตู 10
  อ่านต่อ