ขั้นตอน การขนส่งกระเป๋าสัมภาระ โดยพิจารณาจากขนาดและน้ำหนัก ตามกฏของการท่าอากาศยานฯ มีดังนี้

1. ขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระขาออกผ่านเคาน์เตอร์เช็คอิน
        • ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 50 x 7.5 เซนติเมตร และไม่เกินขนาด 85 x 110 x 50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
        • กระเป๋าสัมภาระที่แตกหักง่าย เช่น เครื่องดนตรี เครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุทรงกลม วัตถุไม่คงรูป สัตว์มีชีวิตให้นำส่งลงลิฟท์ OOG Y1-Y4
        • กล่องลัง, ถุงสายรุ้ง , สัมภาระที่หุ้มพลาสติก ขนาดไม่เกิน 45 x 65 x 50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ต้องนำใส่ถาดรองรับ กระเป๋าเท่านั้น
        • ผู้โดยสารต้องแสดงตัวพร้อมสัมภาระ
        • น้ำหนักอยู่ในพิกัด 0.5 – 32 กิโลกรัม ต่อชิ้น
        • อนุญาตให้ผู้โดยสาร 1 ท่าน ส่งสัมภาระ Excess Baggage ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น กรณีเกินกว่า 10 ชิ้น สายการบินต้องยืนยันเป็นของใช้ผู้โดยสาร

2. ขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระขาออกผ่านเคาน์เตอร์
       Over Size Baggage เช็คอิน
        • สัมภาระทั่วไป ขนาดไม่เกิน 85 x 150 x 85 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
        • อุปกรณ์กีฬา, เครื่องดนตรี ขนาดไม่เกิน 85 x 400 x 85 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
        • รถเข็นและรถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ
        • ผู้โดยสารต้องแสดงตัวพร้อมสัมภาระ
        • น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ต่อชิ้น
        • อนุญาตให้ผู้โดยสาร 1 ท่าน ส่งสัมภาระ Excess Baggage ได้ไม่เกิน 10 ชิ้น กรณีเกินกว่า 10 ชิ้น สายการบินต้องยืนยันเป็นของใช้ผู้โดยสาร