ข้อแนะนำเมื่อมาถึงสนามบิน:
   • อย่าวางกระเป๋า/สัมภาระ/สิ่งของ ทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของ
   • ให้ความสนใจต่อข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเดินทาง ที่ประกาศไว้ภายในเขตท่าอากาศยาน เช่น ป้ายประกาศ, แผ่นพับ, ประกาศเสียงตามสาย, จอ LCD แสดงข้อมูล ฯลฯ
   • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมีคม, อาวุธ, สิ่งเทียมอาวุธ และวัตถุอันตรายทุกชนิด รวมถึงของเหลวฯ ในปริมาณเกินกว่าที่กำหนดผ่านจุดตรวจค้น หากตรวจพบเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแยกสิ่งของดังกล่าวออกจากผู้โดยสาร
   • ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
   • ตรวจสอบสิ่งของของท่านก่อนออกจากจุดตรวจค้น

การผ่านกระบวนการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน :

• ควรแยกสัมภาระก่อนนำเข้าตรวจด้วยเครื่อง X-Ray ดังนี้
   1. กระเป๋าสัมภาระติดตัวทั่วไป
   2. เสื้อคลุม, แจ็กเก็ต หรือสูท
   3. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook/Laptop)
   4. ถุงพลาสติกใสที่บรรจุของเหลว, เจล, สเปรย์ และวัตถุหรือสารอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีปริมาณความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อภาชนะ รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร
   5. ของเหลวฯ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) สามารถนำติดตัวขึ้นอากาศยานได้ แต่ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการฉีกขาด และมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ซื้อของเหลวฯ ในวันที่เดินทาง หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

• ในกรณีที่ต้องการนำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกับอากาศยาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์รับบัตรโดยสาร(Check-in Counter)เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

• ในกรณีที่พบการกระทำผิดกฏหมายภายในสนามบิน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานบริเวณนั้น (หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-134-4000, 02-1321911 สำหรับ ทสภ.)

• ในกรณีที่พบกระเป๋า/สัมภาระ/สิ่งของวางทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของให้ปฏิบัติดังนี้
   1. ไม่เข้าไปจับต้อง หยิบยก หรือเคลื่อนย้ายกระเป๋า/สัมภาระ/สิ่งของนั้นเด็ดขาด
   2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณนั้นทราบทันที
   3. หากสามารถทำได้ ให้รอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานเพื่อช่วยชี้ตำแหน่งของกระเป๋า/สัมภาระ/สิ่งของนั้น และช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
   4. ในขณะที่รอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานมาดำเนินการ อย่าเข้าใกล้กระเป๋า/สัมภาระ/สิ่งของนั้นจนเกินไป และช่วยแนะนำบุคคลอื่นให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

• ควรไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 20 นาที และเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน