นโยบายความเป็นส่วนตัว
Last Updated Nov 19, 2021

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ AOT Microsite

ปรับปรุงล่าสุด: 19 พ.ย. 2564

ฉบับย่อ

       เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ AOT Microsite ตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายได้ตาม QR Code ซึ่งอาจสรุปเบื้องต้นเพื่อความสะดวกได้ดังต่อไปนี้

หัวข้อ

ข้อมูลโดยสรุป

เราประมวลผล ข้อมูลอะไรบ้าง?

เราประมวลผลข้อมูลตามที่จำเป็นที่ได้เก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลอัตลักษณ์, ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ, ข้อมูลประวัติ, ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน, ข้อมูล IT เป็นต้น

เราใช้ข้อมูล อย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้ง หลายตามวัตถุประสงค์ของ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเราได้อธิบายเหตุผลความจำเป็นเอาไว้

เราส่งข้อมูลให้ ใคร?

เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอกตามเหตุผลความจำเป็นที่ได้อธิบายเอาไว้พร้อมรายการหน่วยงานที่มีการส่งข้อมูล

ผู้ใช้บริการ สามารถทำอะไร ได้บ้าง?

ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลซึ่งรวมถึง การเข้าถึง, การแก้ไข หรือการลบข้อมูลได้ตามที่ได้อธิบายเอาไว้

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

 

ฉบับเต็ม

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

2. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง?

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

 

1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

       เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าชม AOT Microsite โดยกิจการร่วมลงทุนจีฟินน์-สกายเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 1722 หรือ (+66) 2535 1192

อีเมล: aotpr@airportthai.co.th

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[*]

อีเมล:

       นโยบายนี้ครอบคลุมผู้ใช้บริการ AOT Microsite เช่น ผู้โดยสารสายการบิน ผู้ใช้บริการสนามบิน พนักงานสนามบิน เป็นต้น

       ตามนโยบายนี้จะใช้คำว่า

       “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของ AOT Microsite ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการ AOT Microsite รวมถึง การเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

       “ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 24 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

       นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

 

2. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง?

       AOT Microsite ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลอัตลักษณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล รูปภาพบุคคล เป็นต้น (ไม่รวมถึง ข้อมูลชีวภาพ)
 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลประวัติ เช่น สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เพศ เป็นต้น
 • ข้อมูล IT เช่น Cookie ID เป็นต้น

 

3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

       โดยทั่วไปแล้ว AOT Microsite เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ AOT Microsite โดยตรง ผ่านกระบวนการ เช่น

 • การเก็บ Cookie ID จากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ (ดูรายละเอียดที่ นโยบายคุกกี้)
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์

 

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

       AOT Microsite ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการให้บริการแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ และในนามของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวผล

Contact Us
(กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถาม)

 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ข้อมูลอัตลักษณ์
 • ข้อมูล IT
 • ฐานสัญญา

Visitor Activity Report
(ประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์)

 • ข้อมูลอัตลักษณ์
 • ข้อมูล IT
 • ฐานสัญญา

Newsletter
(กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร)

 • ข้อมูลที่อยู่และที่ติดต่อ
 • ฐานความยินยอม

       AOT Microsite จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีอาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัด หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เราจะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

 

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

       AOT Microsite อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย เช่น

       - Google Analytics

       ในกรณีที่ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก เราจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (anonymization) และการแฝงข้อมูล (pseudonymization) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ AOT Microsite จะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และเราจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่เรากำหนด

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

       ในบางกรณีเราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา

       กรณีเช่นนี้เราจะส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ประเทศปลายทางที่รับข้อมูลได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
 • หน่วยงานต่างประเทศที่รับข้อมูลอยู่ภายใต้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • หน่วยงานต่างประเทศได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เช่น ข้อสัญญามาตรฐาน, ประมวลวิธีปฏิบัติ, มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เป็นต้น
 • เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • ได้รับความยินยอมจากท่านโดยท่านได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ของท่าน
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

       AOT Microsite ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ AOT Microsite (ดูรายละเอียดได้ที่ [*]) รวมถึงบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ ทอท. จะต้องดำเนินการตามคำสั่งและตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น (ดูรายละเอียดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกิจการร่วมลงทุนจีฟินน์-สกายได้ที่ https://www.skyict.co.th/privacy-policy)

 

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ AOT Microsite รวมถึงงานต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับด้านกฎหมาย, บัญชี และการติดตามตรวจสอบต่าง ๆ (ดูรายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [*])

 

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านและตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
 • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน
  • ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเราไม่มีเหตุผลตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  • เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เราไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

       ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการ เราอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการติดต่อไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

       ขอให้ท่านรับทราบว่าเราจะบันทึกรายการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ท่านอาจศึกษาได้จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG3.0) ได้ที่ https://www.law.chula.ac.th/event/9705/)

       ในกรณีที่ท่านมีประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อที่ AOT Call Center 1722 หรือ (+66) 2535 1192 เราจะรีบดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยเร็วและสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดีท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายได้ที่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

10.การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้

       เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าชม AOT Microsite ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19/11/2021 เราขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้อย่างเป็นประจำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีนัยยะสำคัญ โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และอาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

1. ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวม 
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านซึ่งท่านให้เราในระหว่างการใช้งานแอพพลิเคชั่น ข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึง: 
    1.1.    ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด ประเทศที่พำนักอาศัย รูปที่แสดงบัญชีใช้งานของท่าน 
    1.2.    ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ 
    1.3.    ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุของบัตร
    1.4.    ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลเที่ยวบิน/โรงแรม/การเดินทาง
    1.5.    ข้อมูลระบุตำแหน่งภายในท่าอากาศยานต่างๆ
    1.6.    บัญชีของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เช่น บัญชีการใช้งานเฟซบุค บัญชีการใช้งานกูเกิล บัญชีการใช้งานไลน์
    1.7.    ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น เช่น ข้อคิดเห็น การร้องเรียน การสำรวจ
    1.8.    ข้อมูลบันทึกและข้อมูลของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ไอพี ไฟล์ข้อความคุกกี้
    1.9.    ข้อมูลการติดตาม เช่น ไฟล์ข้อความคุกกี้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2. เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการใช้งานข้อมูลดังกล่าว
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์และจำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
    2.1.    ตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการของเราและตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
        2.1.1.    เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเสนอสินค้าและให้บริการต่างๆ ที่ท่านร้องขอ และตอบข้อคิดเห็น ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ท่านส่งถึงเรา 
        2.1.2.    เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประมวลผลการลงทะเบียนของท่านกับ ลอยัลตี้ โปรแกรม ของเรา และบริหารจัดการบัญชีใช้งานของท่าน 
        2.1.3.    เราจะเฝ้าติดตามการใช้เว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ ของเรา และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราติดตาม ปรับปรุงและปกป้องผลิตภัณฑ์ เนื้อหา บริการและเว็บไซต์ของเรา ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

        2.1.3.    เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้เหมาะสมสำหรับท่าน
        2.1.4.    หากท่านให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต เราต้องใช้บุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรหัสเฉพาะของสถาบันการเงิน หมายเลขบัญชีและหมายเลขบัตรที่ท่านยื่นเพื่อป้องกันการหลอกลวง
        2.1.5.    เราจะติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าเพื่อป้องกัน ตรวจสอบและหรือรายงานการหลอกลวง การบิดเบือนข้อเท็จจริง เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยหรืออาชญากรรมตามกฎหมายที่บังคับใช้ 
        2.1.6.    เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนใดๆ ที่ได้รับจากท่านหรือจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา 
        2.1.7.    เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย การปฏิบัติกฎหมาย วัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมดูแลและการตรวจสอบตามที่จำเป็น (รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายและการฟ้องร้องดำเนินคดี)
        2.1.8.    เราจะใช้ข้อมูลของบุคคลบางรายเพื่อเชิญให้เพวกเขาเข้าร่วมในการวิจัยตลาด
        2.1.9.    เราจะใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงสถิติและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
        2.1.10.    ในบางกรณี เราจะติดต่อท่านเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้า
    2.2.    หากท่านให้ความยินยอมแก่เรา
        2.2.1    เราจะส่งหนังสือแจ้งข่าวสารที่มีข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทของเรา ผลิตภัณฑ์ บริการและข้อเสนอพิเศษของเราให้แก่ท่าน
        2.2.2    เราจะส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่ให้บริการโดยเรา บริษัทในเครือของเราและหุ้นส่วนที่ได้รับการคัดสรร
        2.2.3    เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา และจะให้ข้อมูลแก่ท่านเมื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเหล่านั้น 
        2.2.4    เราจะสร้างโพรไฟล์ของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อส่งโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน
        2.2.5    บางโอกาส เราจะขอความยินยอมจากท่าน เราจะใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลานั้น
    2.3.    สำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกฎหมาย: 
        2.3.1.    เมื่อร้องขอ/มีคำสั่งจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
        2.3.2.    เพื่อดำเนินคดีกับหรือเพื่อป้องกันการหลอกลวง การโกงหรือการซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้

3. เทคโนโลยีเพื่อจดจำข้อมูล (คุกกี้)
แอพพลิเคชั่นของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อจดจำข้อมูล ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการที่เราให้ อาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น อาจเก็บข้อมูลของประเภท    เบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการและใช้เพื่อนับจำนวนผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนั้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันยังจะช่วยเรา “ปรับเปลี่ยน” แอพพลิเคชั่นให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานแต่ละรายโดยการจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละรายเมื่อใช้แอพพลิเคชั่น คุกกี้หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะไม่ใช้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกเว้นท่านอนุญาตให้เรากระทำการดังกล่าวโดยการให้ความยินยอมและเลือกที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัว

4. การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่นิติบุคคลต่างๆ และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีส่วนในการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึง:
    4.1.    หุ้นส่วนทางธุรกิจและบริษัทในเครือของ ทอท.
    4.2.    ผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่เป็นบุคคลที่สาม
    4.3.    ผู้บริการที่พักและการท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลที่สาม
    4.4.    ผู้ค้าที่เป็นบุคคลที่สาม
    4.5.    ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท. 
    4.6.    หน่วยงานราชการตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้
    4.7.    หน่วยงานควบคุมดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวกับฝ่ายอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีภาระข้อผูกพันต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน

5. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณของเรา พนักงาน เจ้าหน้าที่และตัวแทนของเราที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และนิติบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 4 เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นและภายใต้การควบคุมดูแล

6. การยกเลิกการให้ความยินยอม
ท่าน ในฐานะลูกค้าของเรา มีสิทธิ์แบบไม่มีเงื่อนไขที่จะยกเลิกการให้ความยินยอมสำหรับกิจกรรมใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูล ท่านอาจปิดการใช้งานบัญชีใช้งานของท่าน ตัดสินใจไม่ใช้บริการทั้งหมดของเรา ณ เวลาใดๆ

อย่างไรก็ตาม เราอาจมีมูลเหตุที่อ้างได้ตามกฎหมายหรือมีภาระข้อผูกพันทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ที่ระบุไว้ในข้อ 2

7. สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ท่านมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของเราหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อแก้ไข ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเพื่อรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านให้ไว้แก่เราสำหรับทำสัญญาหรือโดยความยินยอมของท่านในรูปแบบที่กำหนด เครื่องสามารถอ่านได้ 

นอกจากนั้น ท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางกรณี (โดยเฉพาะ ในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากเราจะใช้ข้อมูลสำหรับการตลาดโดยตรง)

สิทธิ์เหล่านี้อาจจำกัด ตัวอย่างเช่น หากการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านจะต้องเปิดข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือหากท่านขอให้เราลบข้อมูลซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อเรามีส่วนได้ส่วนเสียที่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญในการคงข้อมูลดังกล่าวไว้


เราจะให้สำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ท่านเมื่อท่านร้องขอให้ดำเนินการดังกล่าว (หรือในกรณีที่เป็นบุตร เมื่อบิดามารดาหรือตัวแทนของท่านร้องขอ) 

เราจะแจ้งท่านโดยไม่ชักช้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับการร้องขอ ระยะเวลานี้อาจขยายออกไปอีกหนึ่งเดือน หากมีเจ้าของข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากขอใช้สิทธิ์และจำเป็นต้องดำเนินการตามการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวในขอบเขตที่เหมาะสม หากเราปฏิเสธที่จะดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกล่าว 

เมื่อท่านอยู่ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (จีดีพีอาร์) เพื่อใช้สิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสภาพยุโรป ที่ท่านอาศัยหรือทำงานอยู่หรือเมื่อท่านเชื่อว่าอาจมีการละเมิดเกิดขึ้น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน
แอพพลิเคชั่นที่เป็นทางการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) อาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมายที่บังคับใช้ หลังจากนั้น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจอยู่ในไฟล์สำรองซึ่งเราจัดเก็บไว้สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและจะลบข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บสำรองข้อมูล

เราจะประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียน ตราบเท่าที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ยังมีการใช้งานอยู่

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลจนกว่าท่านจะขอให้เราหยุดและหลังจากการขอให้หยุดประมวลผลข้อมูล เราจะยังคงประมวลผลข้อมูลต่อไปอีกในระยะเวลาสั้นๆ (เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่านได้) เราจะจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ท่านขอไม่ให้เราส่งข้อมูลด้านการตลาดโดยตรงให้แก่ท่านหรือเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านในอนาคตได้

9. การติดต่อเรา
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

หรือโทรศูนย์ติดต่อ ทอท. ที่ 1722 หรือ (+66) 2132 1888